The White Bike Amsterdam

Taken with Leica XVario

The White Bike Amsterdam
The White Bike Amsterdam

Taken with Leica XVario